Group Order hàng: Zalo 0983.257.211

Chính sách bảo mật

Cập nhật gần nhất: [20/04/2024]

Chính sách Bảo mật này mô tả cách Drave.IO (”Trang web”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc mua hàng từ drave.store (”Trang web”) hoặc liên lạc với chúng tôi theo cách khác (gọi chung là “Dịch vụ”). Trong Chính sách Bảo mật này, “bạn” và “của bạn” có nghĩa là bạn là người dùng Dịch vụ, cho dù bạn là khách hàng, người truy cập trang web hay cá nhân khác có thông tin mà chúng tôi đã thu thập theo Chính sách Bảo mật này.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này. Bằng cách sử dụng và truy cập bất kỳ Dịch vụ nào, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn theo mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Bảo mật này, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập bất kỳ Dịch vụ nào.

Thay đổi Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian, bao gồm việc phản ánh các thay đổi đối với các hoạt động của chúng tôi hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác. Chúng tôi sẽ đăng Chính sách Bảo mật được sửa đổi trên Trang web, cập nhật ngày “Cập nhật gần nhất” và thực hiện các bước khác theo yêu cầu của luật hiện hành.

Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Để cung cấp Dịch vụ, chúng tôi đã và đang thu thập thông tin cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau trong 12 tháng qua, theo quy định dưới đây. Thông tin chúng tôi thu thập và sử dụng phụ thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi.

Ngoài các mục đích sử dụng cụ thể được nêu dưới đây, chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn để liên lạc với bạn, cung cấp Dịch vụ, tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hiện hành nào, thực thi bất kỳ điều khoản dịch vụ hiện hành nào và bảo vệ hoặc bảo vệ Dịch vụ, quyền của chúng tôi và quyền của người dùng hoặc người khác của chúng tôi.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về bạn phụ thuộc vào cách bạn tương tác với Trang web của chúng tôi và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi sử dụng thuật ngữ “thông tin cá nhân”, chúng tôi đang đề cập đến thông tin xác định, liên quan đến, mô tả hoặc có thể được liên kết với bạn. Các phần sau đây mô tả các danh mục và loại thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi thu thập.

Thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn

Thông tin mà bạn trực tiếp gửi cho chúng tôi thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm:

  • Chi tiết liên hệ cơ bản bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email của bạn.
  • Thông tin đặt hàng bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, xác nhận thanh toán, địa chỉ email, số điện thoại của bạn.
  • Thông tin tài khoản bao gồm tên người dùng, mật khẩu, câu hỏi bảo mật của bạn.
  • Thông tin mua sắm bao gồm các mặt hàng bạn xem, cho vào giỏ hàng hoặc thêm vào danh sách mong muốn của bạn.
  • Thông tin hỗ trợ khách hàng bao gồm thông tin bạn chọn để đưa vào khi liên lạc với chúng tôi, ví dụ như khi gửi tin nhắn thông qua Dịch vụ.
  • Thoát kiếp Làm Thuê Chỉ: 3 Năm và 1$

Một số tính năng của Dịch vụ có thể yêu cầu bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định về bản thân. Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin này, nhưng việc làm như vậy có thể khiến bạn không thể sử dụng hoặc truy cập các tính năng này.

Thông tin chúng tôi thu thập thông qua Cookie

Chúng tôi cũng tự động thu thập một số thông tin nhất định về sự tương tác của bạn với Dịch vụ (“Dữ liệu Sử dụng”). Để thực hiện việc này, chúng tôi có thể sử dụng cookie, pixel và các công nghệ tương tự (“Cookie”). Dữ liệu Sử dụng có thể bao gồm thông tin về cách bạn truy cập và sử dụng Trang web và tài khoản của mình, bao gồm thông tin thiết bị, thông tin trình duyệt, thông tin về kết nối mạng của bạn, địa chỉ IP của bạn và các thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với Dịch vụ.

Group học bán hàng: Zalo 0987.852.852