Mô hình nến 3 Đỉnh Núi hay mô hình 3 Đỉnh

3 Đỉnh Núi hoặc 3 Đỉnh xảy ra khi giá cố gắng ba lần khác nhau để tạo đỉnh mới và thất bại.

Mô hình nến 3 Đỉnh Phật hay mô hình Vai Đầu Vai

Mô hình 3 Đỉnh Phật hay mô hình giá Vai Đầu Vai là một dạng biến thể của 3 Đỉnh Núi trong đó đỉnh thứ 2 cao hơn so với thứ nhất và thứ ba ở mức cao mới. Nison (1991, trang 107) gợi ý rằng đỉnh thứ ba của mô hình được xác nhận bằng một chỉ báo nến giảm giá.

Mô hình nến 3 Dòng Sông hay mô hình 3 Đáy

Mô hình nến 3 Dòng Sông hay mô hình 3 Đáy xảy ra khi giá cố gắng ba lần khác nhau để tạo mức thấp mới và thất bại.

Mô hình nến 3 Đỉnh Phật hay mô hình Vai Đầu Vai ngược

Mô hình nến 3 Đỉnh Phật đảo ngược hay mô hình giá Vai Đầu Vai đảo ngược xảy ra khi đáy ở giữa thấp hơn thấp hơn so với đáy đầu tiên và thứ ba. Nison (1991, trang 108) cho rằng để xác nhận mô hình này, đỉnh của các đáy phải được vượt qua.

Ví dụ minh họa mô hình nến 3 Đỉnh Phật

Biểu đồ trên của S&P 500 ETF (SPY) minh họa mô hình 3 Đỉnh Phật. Ý chính là giá của Đỉnh Phật thứ ba thất bại trong việc tạo đỉnh mới bằng hoặc cao hơn Đỉnh Phật ở giữa. Trên thực tế, những con bò đực không thể đến gần Đỉnh Phật thứ nhất hoặc thứ hai. Khi giá giảm xuống dưới mức thấp nhất của đáy ở giữa Đỉnh Phật thứ nhất và thứ hai và đáy ở giữa Đỉnh Phật thứ hai và thứ ba (đường màu xanh lam thấp nhất trên biểu đồ), phe mua bị từ chối hoàn toàn và giá bắt đầu giảm xuống.

Ví dụ minh họa mô hình nến 3 Đỉnh Phật ngược

Biểu đồ trên của Hewlett Packard (HPQ) minh họa mô hình nến 3 Đỉnh Phật ngược. Đáy đầu tiên được tạo ra bởi một đường phản công tăng giá, đáy ở giữa được tạo ra bởi một cái Búa, và đáy cuối cùng được tạo ra bởi một mô hình Bao Trùm Tăng giá. Khi giá vượt quá các đỉnh ở giữa đáy thứ nhất và thứ hai và đỉnh ở giữa của đáy thứ hai và thứ ba, thì mô hình nến 3 Đỉnh Phật ngược mới được xác nhận.

Nguồn tham khảo:

  1. Nison, S. (2003) The Candlestick Course. Hoboken: John Wiley & Sons.
  2. Nison, S. (1994) Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed. New York: John Wiley & Sons.
  3. Nison, S. (1991) Japanese Candlestick Charting Techniques. New York: New York Institute of Finance.
  4. Rhoads, R. (2008) Candlestick Charting For Dummies. Hoboken: Wiley Publishing.
  5. ThinkorSwim. (2011). ThinkorSwim Resource Center: Candlestick Patterns Library.

Copyright @ www.finvids.com

Copy Signals Future và Spot Crypto: Copy Signals Crypto

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét